TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỘNG HÒA - HUYỆN QUỐC OAI - TP. HÀ NỘI