19 Năm ngày trở về của các Em cựu HS khối 9 Khóa học 1998-2002 –Trường THCS Cộng Hòa